فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب پروبیوتیک‌ها

کتاب پروبیوتیک‌ها
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب پروبیوتیک‌ها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب پروبیوتیک‌ها

ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی دوﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف‌اﻧﺪ، ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨما، ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺑﺎر هی اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪﺗﺎن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. • ﻓﻮاﯾﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ - ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿماری ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. • ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ - دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ از ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب پروبیوتیک‌ها