0

پرفروش‌های فیلم

بیشتر
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 72
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 72
گروه نویسندگان
3.8
(9)
ماهنامه فیلم امروز شماره 11
ماهنامه فیلم امروز شماره 11
گروه نویسندگان فیلم امروز
3
(5)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 65
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 65
گروه نویسندگان
3.7
(6)
فصلنامه سینما و ادبیات شماره 30
فصلنامه سینما و ادبیات شماره 30
گروه نویسندگان
4.4
(7)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 73
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 73
گروه نویسندگان
4.5
(4)
ماهنامه فیلم امروز شماره 10
ماهنامه فیلم امروز شماره 10
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.6
(10)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 68
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 68
گروه نویسندگان
4.5
(4)
ماهنامه فیلم امروز شماره 9
ماهنامه فیلم امروز شماره 9
گروه نویسندگان فیلم امروز
3.6
(14)
ماهنامه فیلم امروز شماره 12
ماهنامه فیلم امروز شماره 12
گروه نویسندگان فیلم امروز
3.9
(7)
سالنامه نشریه «فیلم امروز»
سالنامه نشریه «فیلم امروز»
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.1
(10)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 70
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 70
گروه نویسندگان
3.4
(5)
ماهنامه فیلم امروز شماره 17
ماهنامه فیلم امروز شماره 17
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.3
(4)
ماهنامه فیلم امروز شماره 18
ماهنامه فیلم امروز شماره 18
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.6
(5)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 66
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 66
گروه نویسندگان
4.6
(7)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 71
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 71
گروه نویسندگان
4.3
(3)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 76
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 76
گروه نویسندگان
4.5
(4)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 74
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 74
گروه نویسندگان
4.3
(7)
فصلنامه سینما و ادبیات شماره 31
فصلنامه سینما و ادبیات شماره 31
گروه نویسندگان
2.7
(6)
ماهنامه فیلم امروز شماره 15
ماهنامه فیلم امروز شماره 15
گروه نویسندگان فیلم امروز
3.5
(4)
ماهنامه فیلم امروز شماره 13
ماهنامه فیلم امروز شماره 13
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.8
(8)
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 78
ماهنامه سینما و ادبیات شماره 78
گروه نویسندگان
4
(2)

تازه‌های فیلم

بیشتر
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 76
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 76
گروه نویسندگان صدبرگ
ماهنامه فیلم امروز شماره 37
ماهنامه فیلم امروز شماره 37
گروه نویسندگان فیلم امروز
5
(2)
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 75
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 75
گروه نویسندگان صدبرگ
ماهنامه فرهنگی و هنری فیلم کاو شماره 20
ماهنامه فرهنگی و هنری فیلم کاو شماره 20
گروه نویسندگان فیلم کاو
5
(3)
سالنامه نشریه «فیلم امروز»
سالنامه نشریه «فیلم امروز»
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.5
(2)
فصلنامه سینمایی حلقه شماره 3
فصلنامه سینمایی حلقه شماره 3
گروه نویسندگان حلقه
ماهنامه فیلم شماره 603
ماهنامه فیلم شماره 603
گروه نویسندگان فیلم
ماهنامه فیلم شماره 600
ماهنامه فیلم شماره 600
گروه نویسندگان فیلم
ماهنامه فیلم شماره 602
ماهنامه فیلم شماره 602
گروه نویسندگان فیلم
ماهنامه فیلم شماره 601
ماهنامه فیلم شماره 601
گروه نویسندگان فیلم
ماهنامه فیلم شماره 599
ماهنامه فیلم شماره 599
گروه نویسندگان فیلم
ماهنامه فیلم شماره 590
ماهنامه فیلم شماره 590
گروه نویسندگان فیلم
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 74
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 74
گروه نویسندگان صدبرگ
ماهنامه فیلم امروز شماره 36
ماهنامه فیلم امروز شماره 36
گروه نویسندگان فیلم امروز
3
(1)
مجله دنیای تصویر شماره 333
مجله دنیای تصویر شماره 333
گروه نویسندگان دنیای تصویر
ماهنامه فیلم امروز شماره 35
ماهنامه فیلم امروز شماره 35
گروه نویسندگان فیلم امروز
5
(2)
فصلنامه سینمایی حلقه شماره 2
فصلنامه سینمایی حلقه شماره 2
گروه نویسندگان حلقه
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 73
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 73
گروه نویسندگان صدبرگ
فصلنامه سینما حقیقت شماره 21
فصلنامه سینما حقیقت شماره 21
گروه نویسندگان سینما حقیقت
ماهنامه فرهنگی و هنری فیلم کاو شماره 19
ماهنامه فرهنگی و هنری فیلم کاو شماره 19
گروه نویسندگان فیلم کاو
5
(1)
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 72
ماهنامه فرهنگی و هنری صدبرگ شماره 72
گروه نویسندگان صدبرگ
ماهنامه فیلم امروز شماره 34
ماهنامه فیلم امروز شماره 34
گروه نویسندگان فیلم امروز
5
(1)

فیدی‌پلاسی‌های فیلم

بیشتر
ماهنامه فیلم امروز شماره 9
ماهنامه فیلم امروز شماره 9
گروه نویسندگان فیلم امروز
3.6
(14)
ماهنامه فیلم امروز شماره 8
ماهنامه فیلم امروز شماره 8
گروه نویسندگان فیلم امروز
3.8
(6)
ماهنامه فیلم امروز شماره 7
ماهنامه فیلم امروز شماره 7
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.4
(11)
ماهنامه همشهری 24 شماره 104
ماهنامه همشهری 24 شماره 104
گروه نویسندگان
4.7
(6)
ماهنامه همشهری 24 شماره 108
ماهنامه همشهری 24 شماره 108
گروه نویسندگان
4.2
(5)
ماهنامه همشهری 24 شماره 107
ماهنامه همشهری 24 شماره 107
گروه نویسندگان
3.9
(7)
ماهنامه فیلم امروز شماره 1
ماهنامه فیلم امروز شماره 1
گروه نویسندگان فیلم امروز
3.3
(7)
ماهنامه همشهری 24 شماره 118
ماهنامه همشهری 24 شماره 118
گروه نویسندگان
3.5
(4)
ماهنامه فیلم امروز شماره 4
ماهنامه فیلم امروز شماره 4
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.7
(6)
ماهنامه همشهری 24 شماره 104
ماهنامه همشهری 24 شماره 104
گروه نویسندگان
4.4
(8)
ماهنامه فیلم امروز شماره 5
ماهنامه فیلم امروز شماره 5
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.1
(7)
ماهنامه فیلم امروز شماره 6
ماهنامه فیلم امروز شماره 6
گروه نویسندگان فیلم امروز
4.3
(3)
ماهنامه همشهری 24 شماره 121
ماهنامه همشهری 24 شماره 121
گروه نویسندگان
4.3
(3)
ماهنامه فیلم امروز شماره 2
ماهنامه فیلم امروز شماره 2
گروه نویسندگان فیلم امروز
4
(3)
ماهنامه همشهری 24 شماره 117
ماهنامه همشهری 24 شماره 117
گروه نویسندگان
2.7
(6)
ماهنامه فیلم امروز شماره 3
ماهنامه فیلم امروز شماره 3
گروه نویسندگان فیلم امروز
4
(2)
ماهنامه همشهری 24 شماره 112
ماهنامه همشهری 24 شماره 112
گروه نویسندگان
3
(2)
ماهنامه همشهری 24 شماره 113
ماهنامه همشهری 24 شماره 113
گروه نویسندگان
2.2
(5)
ماهنامه همشهری 24 شماره 111
ماهنامه همشهری 24 شماره 111
گروه نویسندگان
1
(1)
ماهنامه همشهری 24 شماره 119
ماهنامه همشهری 24 شماره 119
گروه نویسندگان
1
(2)
ماهنامه همشهری 24 شماره 110
ماهنامه همشهری 24 شماره 110
گروه نویسندگان