0

معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های هنرستان

تازه‌های هنرستان

بیشتر
تاریخ هنر ایران و جهان
تاریخ هنر ایران و جهان
صدیقه سلحشور
4.4
(14)
طراحی 1 و 2
طراحی 1 و 2
صدیقه سلحشور
3.4
(5)
نرم افزار گرافیکی Corel DRAW
نرم افزار گرافیکی Corel DRAW
کتایون کمانگر
3.4
(5)
تمرینات رسم فنی کتاب فعالیت
تمرینات رسم فنی کتاب فعالیت
حمیدرضا غلامرضایی
3.2
(5)
نوروز رشته حسابداری هنرستان
نوروز رشته حسابداری هنرستان
هیات مولفان
3.5
(4)
نوروز رشته کامپیوتر هنرستان
نوروز رشته کامپیوتر هنرستان
علی اصغر طالبی
1.7
(6)
نوروز عمومی و پایه هنرستان
نوروز عمومی و پایه هنرستان
هیات مولفان
1
(1)
نوروز رشته معماری هنرستان
نوروز رشته معماری هنرستان
امیر حدادی
2
(3)
قهوه ای نقشه کشی معماری
قهوه ای نقشه کشی معماری
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.8
(14)
قهوه ای عناصر و جزئیات (معماری)
قهوه ای عناصر و جزئیات (معماری)
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.8
(8)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.9
(9)
قهوه ای عکاسی 1 و2
قهوه ای عکاسی 1 و2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(26)
قهوه ای طراحی 1 و2
قهوه ای طراحی 1 و2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
1.9
(7)
قهوه ای تاسیسات بهداشتی ساختمان
قهوه ای تاسیسات بهداشتی ساختمان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.3
(9)
قهوه ای اصول حسابداری 1 و 2
قهوه ای اصول حسابداری 1 و 2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(12)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.9
(12)
قهوه ای ادبیات فارسی 1 و 2
قهوه ای ادبیات فارسی 1 و 2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(4)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.1
(15)
قهوه ای ایستایی ساختمان
قهوه ای ایستایی ساختمان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.6
(8)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(9)

فیدی‌پلاسی‌های هنرستان

بیشتر
قهوه ای اصول حسابداری 1 و 2
قهوه ای اصول حسابداری 1 و 2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(12)
قهوه ای عکاسی 1 و2
قهوه ای عکاسی 1 و2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(26)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.1
(15)
قهوه ای طراحی 1 و2
قهوه ای طراحی 1 و2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
1.9
(7)
قهوه ای نقشه کشی معماری
قهوه ای نقشه کشی معماری
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.8
(14)
قهوه ای عناصر و جزئیات (معماری)
قهوه ای عناصر و جزئیات (معماری)
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.8
(8)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(9)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.9
(12)
قهوه ای ادبیات فارسی 1 و 2
قهوه ای ادبیات فارسی 1 و 2
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.8
(4)
قهوه ای تاسیسات بهداشتی ساختمان
قهوه ای تاسیسات بهداشتی ساختمان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.3
(9)
قهوه ای ایستایی ساختمان
قهوه ای ایستایی ساختمان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
3.6
(8)
جامع هنرستان
جامع هنرستان
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
2.9
(9)
تمرینات رسم فنی کتاب فعالیت
تمرینات رسم فنی کتاب فعالیت
حمیدرضا غلامرضایی
3.2
(5)
طراحی 1 و 2
طراحی 1 و 2
صدیقه سلحشور
3.4
(5)
نوروز رشته حسابداری هنرستان
نوروز رشته حسابداری هنرستان
هیات مولفان
3.5
(4)
نوروز عمومی و پایه هنرستان
نوروز عمومی و پایه هنرستان
هیات مولفان
1
(1)
نوروز رشته کامپیوتر هنرستان
نوروز رشته کامپیوتر هنرستان
علی اصغر طالبی
1.7
(6)
نرم افزار گرافیکی Corel DRAW
نرم افزار گرافیکی Corel DRAW
کتایون کمانگر
3.4
(5)
نوروز رشته معماری هنرستان
نوروز رشته معماری هنرستان
امیر حدادی
2
(3)