فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اقتصاد رفتاری

کتاب اقتصاد رفتاری
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد رفتاری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۳,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اقتصاد رفتاری

رﺷﺘﻪ‌ی اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺰﺋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺰﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨما ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘماﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی، ﻓﺸﺎر اﺟﺘماﻋﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی روزﻣﺮه و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺘﺎری For Dummies ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺜﺎل ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ، ﺑﯿﻨﺸﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ارﺗﮑﺎب اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در درک ﺳﺎزﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﺗﺼﻤﯿمات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. * اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺮوﺿﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن رﻓﺘﺎری ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘماﻋﯽ، روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. * ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺰ و اﻗﺘﺼﺎد درک اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪ هﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺛﺮ ﻣ ﯽﮔﺬارد. * ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد، اﻧﺘﺨﺎ بﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎﺳﺖ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد رفتاری