دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی مکانیک MSC.Paeran&MSC.Nastran فیدی‌پلاس

کتاب تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی مکانیک MSC.Paeran&MSC.Nastran
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی مکانیک MSC.Paeran&MSC.Nastran به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی مکانیک MSC.Paeran&MSC.Nastran

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت، ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻃﺮاح ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار دارﻧﺪ.از اﯾﻦ رو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ MSC Software از مهمترین و بهترین شرکت‌های نرم‌افزار مهندسی، به واسطه Solver ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد Nastran ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﻣﯽ باشد. در حوزه ﻣﻘﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار Nastran ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش راﺣﺖ ﺗﺮ، ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺷﺮکت MSC Software برای هریک از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻠﮕﺮ ﺧﻮد Nastran رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ADAMS را رائه کرده است. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.در ﮐﺘﺎب ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺬرا و، ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﺪات و ارﺗﻌﺎﺷﺎت در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﺧﻮدرو، ﻫﻮاﻓﻀﺎ و راه آﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی مکانیک MSC.Paeran&MSC.Nastran

نظرات کاربران درباره کتاب تحلیل اجزا محدود مسائل مهندسی مکانیک MSC.Paeran&MSC.Nastran