دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب مردم‌نگاری شهرستان تیران و کروان فیدی‌پلاس

کتاب مردم‌نگاری شهرستان تیران و کروان
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مردم‌نگاری شهرستان تیران و کروان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب مردم‌نگاری شهرستان تیران و کروان

ﺗﻴﺮان ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺣﻴﻪی ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮدﺳﻴﺮ را دارد و ﻧﺎم ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ علمی از وضعیتی ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﻴﺮ راهﻫﺎی اصلی ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ فرهنگی ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎعی ﻗﻮمی و ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدمی در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻛﺸﻮر میﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص ﻛﻪ دارای ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی وﻳﮋه ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻠﻤﻮس آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. از درﻫﺎی سنگی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎغ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ ﺗﻴﺮان ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن را ﻧﺎشی از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم، ﺑﺎورﻫﺎ، اﻋﺘﻘﺎدات و ﺷﺎﻣﻞ آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺿﺒﻂ میﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺳﺎل گذشته در ﺷﻬﺮ ﺗﻴﺮان اﺗﻔﺎقی وﻳﮋه و ﺧﺎص در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدمی روی داده اﺳﺖ. ﺗﺸﻜﻴﻞ انجمنی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻴﺮاث فرهنگی ﺗﻴﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﻴﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻤﻴﺶﻟﻮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه از ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﮋه و محکمی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه میﺗﻮان اﻳﻦ ﺛﻤﻦ را اﻟﮕﻮیی ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.

ادامه...

مشخصات کتاب مردم‌نگاری شهرستان تیران و کروان

نظرات کاربران درباره کتاب مردم‌نگاری شهرستان تیران و کروان