فیدیبو نماینده قانونی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی (نسخه PDF)

کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی (نسخه PDF)
مدیریت در نشریات و اصول گرافیکی در صفحه‌آرایی به همراه قوانین و دستورالعمل‌های ناظر بر نشریات دانشگا

نسخه الکترونیک کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی (نسخه PDF)

نشــریات دانشــگاهی از ایــن جهــت کــه زبــان گویــا و ســخنگوی قشــر دانشــگاهی کشــور محســوب می شــوند، از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد؛ از ایــن رو فعــالان نشــریات، بایــد از توانایــی فنــی و علمــی در ایــن حــوزه برخــوردار بــوده و حداقــل به اصول کار در رســانه، آشــنایی داشــته باشــند؛ متاســفانه تاکنون در حــوزه نشــریات دانشــگاهی کار آموزشــی و پژوهشــی منســجم چندانــی صــورت نگرفتــه اســت و هراز گاهــی افــراد علاقه منــد بــه طــور پراکنــده بــا توانایی هــای خــود گامــی در ایــن حــوزه بــر داشــته اند. کتــاب حاضــر به ســفارش خانــه نشــریات دانشــگاهی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری بــرای نهمین شده جشــنواره سراســری نشــریات دانشــجویی دانشــگاه کشور تألیــف شده اســت، تــا منبــع آموزشــی مناســبی بــرای دانشــگاهیان علاقه منــد به فعالیــت در عرصه مطبوعات و رســانه های دانشــگاهی باشــد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی (نسخه PDF)