فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی

کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۹۲۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی، از ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭘـﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ، از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐـﺎرﺑﺮدی ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در اواﺧـﺮ ﻗـﺮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و اﺑﺘـﺪای ﻗـﺮن ﺣﺎ ﺿـﺮ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺳﺮﺳـﺎم آوری اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺧـﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺿﺮوری اﺳﺖ. به ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ، اﻣـﺮوزه رﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ، ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﯿﻔﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو داده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻓﮑﺮی، ﺣﺮﮐﺖ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻓﺎزی در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی اﺳﺖ. در دو دﻫﮥ اﺧﯿﺮ، روش‌ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﺎزی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺑـﺎ روﯾﮑﺮدی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص، ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾـﻪ ای ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻓـﺎزی، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺎﻣﻊ، روش ﻫـﺎی ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻓﺎزی را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی