فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مدیریت اجرایی (MBA)

کتاب مدیریت اجرایی (MBA)
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مدیریت اجرایی (MBA) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۹,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مدیریت اجرایی (MBA)

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺪرک MBA ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﯾﻦ راﻫﻨمای ﮐﺎرﺑﺮدی، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی MBA ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ. ﭼﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭼﻪ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿ ﮏ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ، ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. • ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. • ﻣﺪﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ، وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی را درک ﮐﻨﯿﺪ. • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب مدیریت اجرایی (MBA)

قیمتش خیلی زیاده
در 3 هفته پیش توسط jus...see