فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب زبا‌نشناسی

کتاب زبا‌نشناسی
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب زبا‌نشناسی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۸۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب زبا‌نشناسی

زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻋﻠﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. اﮔﺮ در دوره‌ی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده‌اﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ For Dummiesﺑﻪ ﺷما ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن (ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط)، ﻧﺤﻮ هی ﮐﺎرﮐﺮد زﺑﺎن (ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ)، آﻧﭽﻪ زﺑﺎن در ﺧﺼﻮص ذﻫﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد (ﺷﻨﺎﺧﺖ) و ﻧﺤﻮهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری (ﻓﻨﺎوری). • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ــ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪی زﺑﺎ نﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻨﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ. • ﮐﺎوﺷﯽ در زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ــ ﺑﺎ ﻧﺤﻮ هی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎری آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ، ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ!

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب زبا‌نشناسی