فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق قراردادها

کتاب حقوق قراردادها
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب حقوق قراردادها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۹,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب حقوق قراردادها

آﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺷما را دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، راﻫﻨماﻳﯽ ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ که شرح روﺷﻨﯽ از ﻛﻠمات و ﻋﺒﺎرات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮوﻧﺪ هﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد. ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺷﻜﻞﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد، ﻧﻈﺮﻳﻪی ﻗﺮارداد و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن، ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻮض، اعاده‌ی تصرف و ممنوﻋﻴﺖ اﻧﻜﺎر ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺲ از اﻗﺮار، ﻛﻼﻫﺒﺮداری و ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، اﻳﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات و ﻧﻘﺾ آن، ﻗﺎﻋﺪه‌ی ادﻟﻪی ﻏﯿﺮﻣﻜﺘﻮب و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق قراردادها