فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اقتصاد مدیریتی

کتاب اقتصاد مدیریتی
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد مدیریتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۳,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اقتصاد مدیریتی

آﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟ آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨما ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﮐﺴﺐوﮐﺎر را درک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و در ﺣﻞﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎریﺗﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. اﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮی در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺠﺎم داﻧﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ For Dummies ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷما را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ. • ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ درﺑﺎر هی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ـ ﻣﻘﺪﻣﻪای آﺳﺎ نﻓﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺌﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد. • ﮐﺪام ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ ـ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻌﺪاد ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﺼﺮ فﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ (و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ). • رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ـ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ، از رﻗﯿﺒﺎن ﺑﯽﺷمار(رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺒﻮد رﻗﯿﺐ (اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮی).

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد مدیریتی