0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

معرفی، خرید و دانلود کتاب چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

درباره چگونه یک مقاله علمی بنویسیم
تحقیق ﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﻮازم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ علمی در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺻﻮﻻ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻫﺎی دﻛﺘﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت علمی را دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮیی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎاﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻮن علمی آﺷﻨﺎیی ﻛفی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی ﺧﻮداز ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن ﻫﺎ در ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ علمی و ﻣﻜﺘﻮب ﻛﺮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﻛﺮده ﺗﺎﺧﻼ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻮن علمی را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﻛﺎر اﺳﺖ وﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮب و روان و ﺳﺎده ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺪون ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ علمی ﻧﺎﺗﻤﺎم تلقی ﺷﺪه و ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﺤﺎﻓﻞ علمی و ﻳﺎ ﻣﺠﻼّت ﻣﻌﺘﺒﺮ علمی ﻓﺎﻗﺪ ارزش می ﺑﺎﺷﺪ

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
747.۳۸ کیلوبایت
تعداد صفحات
80 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۲:۴۰:۰۰
نویسندهعلیرضا صالحی
ناشردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۲۹
قیمت ارزی
3 دلار
قیمت چاپی
20,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۷۴۷.۳۸ کیلوبایت
۸۰ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
4.8
از 5
براساس رأی 4 مخاطب
5
ستاره
75 ٪
4
ستاره
25 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
0 ٪
4 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
5

این کتاب عالی بود من که خیلی راضیم

5

بسیار عالی

4

مفید

5

سپاس

4.8
(4)
12,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم
علیرضا صالحی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
4.8
(4)
12,000
تومان