0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
چگونه تحقیق علمی انجام دهیم  روش تحقیق

معرفی، خرید و دانلود کتاب چگونه تحقیق علمی انجام دهیم روش تحقیق

درباره چگونه تحقیق علمی انجام دهیم روش تحقیق
اﺻﻠﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﺟﺰﺋﯿﺎت روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮای آن اﺳﺖ. ﺗﺼﻮر ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ‌آوری ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎت؛ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‌ی اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داد. ازاﯾﻦ رو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺻﻮل آن، از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌رود. وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺮی) از ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
1.۷۲ مگابایت
تعداد صفحات
162 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۵:۲۴:۰۰
نویسندهعلیرضا صالحی
ناشردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۲۹
قیمت ارزی
3 دلار
قیمت چاپی
20,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۱.۷۲ مگابایت
۱۶۲ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
2.5
از 5
براساس رأی 2 مخاطب
5
ستاره
0 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
50 ٪
2
ستاره
50 ٪
1
ستاره
0 ٪
2.5
(2)
12,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
چگونه تحقیق علمی انجام دهیم  روش تحقیق
چگونه تحقیق علمی انجام دهیم روش تحقیق
علیرضا صالحی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2.5
(2)
12,000
تومان