0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
مدل های کلان اقتصادسنجی

معرفی، خرید و دانلود کتاب مدل های کلان اقتصادسنجی

درباره مدل های کلان اقتصادسنجی
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻟﺬا ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺪل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو روش ﻣﺪرن اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﻣﻌﺮﻓﯽ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﺪل‌های CGE، ﺑﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‌ای میان این دو روش می‌باشد.

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
3.۳۱ مگابایت
تعداد صفحات
268 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۸:۵۶:۰۰
نویسندهحمید ابریشمی
ناشرانتشارات دانشگاه تهران
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
قیمت ارزی
5.۵ دلار
قیمت چاپی
16,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۳.۳۱ مگابایت
۲۶۸ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
3.5
از 5
براساس رأی 2 مخاطب
5
ستاره
50 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
50 ٪
1
ستاره
0 ٪
1 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
5

عالی

3.5
(2)
9,600
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
مدل های کلان اقتصادسنجی
مدل های کلان اقتصادسنجی
حمید ابریشمی
انتشارات دانشگاه تهران
3.5
(2)
9,600
تومان