فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مدل‌های کلان اقتصادسنجی

کتاب مدل‌های کلان اقتصادسنجی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مدل‌های کلان اقتصادسنجی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۷۶۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مدل‌های کلان اقتصادسنجی

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻟﺬا ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺪل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو روش ﻣﺪرن اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﻣﻌﺮﻓﯽ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﺪل‌های CGE، ﺑﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‌ای میان این دو روش می‌باشد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب مدل‌های کلان اقتصادسنجی