0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
بازار سیب درختی

معرفی، خرید و دانلود کتاب بازار سیب درختی

نویسنده:
داود چراغی
درباره بازار سیب درختی
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟـﺎﻣﻊ از ﻧﻈـﺎم ﺗﻬﯿـﻪ، ﺗـﺪارک و ﺗﻮزﯾـﻊ ، ﺳــﯿﺐ درﺧﺘــﯽ و ﻓــﺮآورده ﻫــﺎی آن در اﯾــﺮان و ﺟﻬــﺎن به ﺧﺼــﻮص ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻋﻤــﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪه، ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﻨﻨــﺪه، ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪه و...، اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ، ﺗﺤﻠﯿــﻞ و ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺳﯿﺐ درﺧﺘﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺮح درﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل نموده است.به ﻃﻮری ﮐـﻪ در ﻓﺼﻮل مختلف ﮐﺘﺎب، ﺑﺎزار ﺳﯿﺐ ﺗﺎزه، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﯿﺐ و آب ﺳـﯿﺐ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤـﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨده، ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه، واردﮐﻨﻨـﺪه و ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در دﻫﻪ ۱۳۷۰ ﻫﺎی ۱۳۸۰و رﺻﺪ ﺷﺪه است.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
2.۸۳ مگابایت
تعداد صفحات
212 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۷:۰۴:۰۰
نویسندهداود چراغی
ناشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
قیمت ارزی
6 دلار
قیمت چاپی
90,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۲.۸۳ مگابایت
۲۱۲ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
5
از 5
براساس رأی 1 مخاطب
5
ستاره
100 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
0 ٪
1 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
5

خوبه میشه چیزی رو فهمیده ازش

5
(1)
58,500
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
بازار سیب درختی
بازار سیب درختی
داود چراغی
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
5
(1)
58,500
تومان