فیدیبو نماینده قانونی انتشارات سنجش و دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مجموعه سوالات فلسفه

کتاب مجموعه سوالات فلسفه
نسخه PDF، قسمت اول – فلسفه

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه سوالات فلسفه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۸,۴۳۲ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مجموعه سوالات فلسفه

ﺳﻮاﻻت ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن، ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود، ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺮدﮔﯽ، اﯾﺠﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن، اﺣﻀﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در 5 ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ: ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻨّﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه سوالات فلسفه