هنر خوب زندگی کردن
Loading

چند لحظه ...
کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری

کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۵۰٪ تخفیف یعنی ۱۶,۶۵۰ تومان ارزان‌تر بخرید!

درباره کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری

در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاﻻت ﮔﺮاﻣﺮ و واژﮔﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺳﻮال درک ﻣﻄﻠﺐ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ: ۱-درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻦ reading comprehension ۲- درک ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﮔﺬاری ﮐﻠﻤﺎت cloze passage در اﯾﻨﺠﺎ روش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮاﻻت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد: درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻦ reading comprehension: در اﯾﻦ ﻧﻮع، ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭼﻬﺎرﺟﻮاﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ، ﻣﻮارد و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎو ﺳـﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻮرد ۱- ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﺎص " scanning for details " ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺳﻮاﻟﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳـﻢ ﻫـﺎ، ﺻـﻔﺘﻬﺎ ﯾـﺎ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮh ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻦ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿـﺪی ﯾـﺎ ﻣﺘﺮادﻓﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر scanﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﻦ، ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﻮال را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎص را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری

نظرات کاربران درباره کتاب زبان تخصصی – طراحی شهری