0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
آیینه خیال
٪30

معرفی، خرید و دانلود کتاب آیینه خیال

خوانشی نو در باب نقاشی قهوه خانه
نویسنده:
مریم مقدم
درباره آیینه خیال
نقاشـی قهوه‌خانـه‌ای در ایـران بـه ماننـد گنجینـه‌ای اسـت کـه نـه تنهـا از جنبـه هنـری بلکــه بــه لحــاظ مردم‌شناســی، اسطوره‌شناســی و... حائــز اهمیــت اســت؛ امــا آنچنــان کـه شایسـته آن و هنرمنـدان خـوش ذوق آن بـوده اسـت مـورد توجـه، تحلیـل و تمرکـز قـرار نگرفتـه اسـت. بـه واقـع چـرا؟! آیـا تنهـا هـر مکتـب و آموزشـی کـه مـدون و آکادمیـک باشـد ارزش تامـل دارد؟! ا گـر قـرار بـرایـن بـود نبایـد در طول دورآنها شـاهد شـکل‌گیری سـبک‌ها و هنرهـای مختلـف می‌بودیـم. همیشـه در ابتـدا هنرمنـدان خوش ذوقـی می‌باشـند کـه بـا جـای روحشـان هنرهـا را بیافریننـد و بعـد کـم کـم آن را مـدون کننـد. در مــورد نقاشــی قهوه‌خانــه کــه بســیار مهجــور مانــده اســت بایــد گفــت، بایــد نوشــت و حــرف زد. هنرمنــدان آن دل ســوختگانی از بطــن جامعــه بوده‌انــد کــه بــا تحمــل بی‌مهری‌هـای فـراوان از جامعـه، برایـش نقـش زدنـد و طـرح ریختنـد. باشـد کـه در ایـن دوران و دوره‌هـای بعـد اعتـلای ایـن هنـر چشـم و چـراغ محافـل هنریمـان باشـند. ایـن هنـر را می‌بایسـتی بیشـتر شـناخت. بنابرایـن ضـرورت امـر تـا آنجاسـت کـه بایـد خوانشـی مجـدد از آن صـورت بگیـرد. گرچـه در ایـن دوران تاریخـی بدلیـل محدودیـت زمانـی و محدودیـت هنرمنـدان شـناخته شـده آن شـاید کمتـر حـرف تـازه‌ای بـرای گفتـن بتـوان یافـت، امـا دریغ کـه همـان کهنـه سـخن‌ها هـم کمتـر در یـاد و خاطـره ایرانیـان باقـی مانـده اسـت؛ امـا در ایـن کتـاب سـعی می‌شـود کـه بـا توجـه بـه مفهـوم نمادیـن بـه کار گرفتـه شـده در ایـن آثـار بـه خوانشـی دوبـاره و شـاید تـازه برسـیم.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
5.۲۶ مگابایت
تعداد صفحات
206 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۶:۵۲:۰۰
نویسندهمریم مقدم
ناشرایده خلاقیت
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۷
قیمت ارزی
13 دلار
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۵.۲۶ مگابایت
۲۰۶ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
133,000
٪30
93,100
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
آیینه خیال
٪30
آیینه خیال
خوانشی نو در باب نقاشی قهوه خانه
ایده خلاقیت
0
(بدون نظر)
133,000
٪30
93,100
تومان