هنر خوب زندگی کردن
Loading

چند لحظه ...
کتاب راهنمای مربی – زمین ما و آنچه در آن است

کتاب راهنمای مربی – زمین ما و آنچه در آن است
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب راهنمای مربی – زمین ما و آنچه در آن است به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با ۵۰٪ تخفیف یعنی ۳,۵۰۰ تومان ارزان‌تر بخرید!

درباره کتاب راهنمای مربی – زمین ما و آنچه در آن است

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻰ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ی «زﻣﻴﻦ ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ» در ﻗﺎﻟﺐ یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﻰ در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻛﻮدک ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻄﺮح در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻰﭘﺮدازد. ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮدک، ﺑﺨﺸﻰ از یک ﭘﺮوژه ی در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺠﺎرب ﻣﺠﺰاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻛﻮدک ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦﺣﺎل، ﺑﺎ ﭘﺮوژه‌ی زﻣﻴﻦ ﻣﺎ(ﭘﺮوژه ی اﺻﻠﻰ( و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻛﻮچک ﺗﺮ(ﺧﺎک، ﺳﻨﮓ، آب، ﻛﻮه، ﺟﺎﻧﻮر، ﮔﻴﺎه، اﻧﺴﺎن) ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط دارد. ﻫﺮ یک از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی دﻳﮕﺮ را دارد. ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﻛﻮدک را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ، درﻣﻰﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮوژه ی دﻳﮕﺮ ﺟﺎری ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺑﺎرهی ﭘﺮوژه ی ﺑﺰرگ زﻣﻴﻦ ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻮدک ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻦ و ﺷﻜﻞ ﻛﺮه ی زﻣﻴﻦ، ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻛﻮچک ﺑﻌﺪی (ﭘﺮوژه ی ﺳﻨﮓ و ﻛﻮه، ﺧﺎک در زﻣﻴﻦ، آب در زﻣﻴﻦ، ﮔﻴﺎه، ﺟﺎﻧﻮر و اﻧﺴﺎن در زﻣﻴﻦ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎی ﻫﺮ ﻛﻼس، ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻰ و... ﺑﺴﺘﮕﻰ دارﻧﺪ. اﻳﻦ اﻧﻌﻄﺎف و در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻰ، در ﭘﺮوراﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ رﻏﺒﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻋﻼﻗﻪی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺧﺎص، آﻏﺎز ﭘﺮوژهی ﺑﻌﺪی را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ. دﻟﻴﻞ در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻰ ﻣﻬﺎرت، داﻧﺶ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻋﻠﻤﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی، آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻛﻮدک ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﻰ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارد؛ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن کشف ﻳﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ و اﻧﻌﻜﺎﺳﻰ از زﻧﺪﮔﻰ او ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻰ آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻧﻴﺰ، اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را در ﺑﺮﮔﻴﺮد و اﻧﻌﻜﺎﺳﻰ از واﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻮدک ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط دادن ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ یک دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻨﺮی و اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن کمک ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب راهنمای مربی – زمین ما و آنچه در آن است

نظرات کاربران درباره کتاب راهنمای مربی – زمین ما و آنچه در آن است