فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوای قلم و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب گنجی از سرزمین‌های جنوب

کتاب گنجی از سرزمین‌های جنوب
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب گنجی از سرزمین‌های جنوب به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲,۱۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب گنجی از سرزمین‌های جنوب

ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻔﻆ آن در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺷﺪه ولی در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و متناسب با ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر به آن پرداخته نشده است. نتیجه این بی‌توجهی به صورت فجایع زﻳﺴﺖ محیطی ﭼﻮن آﻟﻮدگی هوای ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ،خشک شدن یا در مرز خطر بودن بسیاری از دریاچه‌های آب شیرین و شور، تولید روز افزون ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و صنعتی، ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از دﺷﺖ‌ها، آﻟﻮده شدن آب‌های زیرزمینی و سطحی، منقزض شدن گونه‌های جانوری و گیاهی و موارد بسیاری از این دﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ آن راﻫﻜﺎرﻫﺎی کوتاه‌مدت و دراز مدت را اتخاذ و اجرایی نکنند، آینده بسیار مبهمی از نظر جنبه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ زیست‌محیطی در پیش رویمان خواهد بود؛

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب گنجی از سرزمین‌های جنوب