فیدیبو نماینده قانونی موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب راه‌اندازی و مدیریت کافی‌نت

کتاب راه‌اندازی و مدیریت کافی‌نت
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب راه‌اندازی و مدیریت کافی‌نت به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۸,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب راه‌اندازی و مدیریت کافی‌نت

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اخیر مورد توجه جوانان قرار گرفته، مدیریت یک کافی‌نت است. ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد در کننار شغل اصلی خود، مشغول به این کار بودند. امروزه طبق تحقیقات انجام شده می‌توان گفت این شغل از محبوبیت خاصی برای جوانان و افراد تحصیل کرده در رشته‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و ﻣﺘﺼﺪی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ در ﺳﺎل 1988 در ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل ﺑﻨﺎم Electronic Cafe راه اﻧﺪازی ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه Hongik ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دو ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب راه‌اندازی و مدیریت کافی‌نت