دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مدیریت منابع انسانی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۶۰٪ تخفیف» بخرید!

درباره کتاب مدیریت منابع انسانی

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب واﺣﺪﻫﺎ و ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮔﺮو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد و ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت و آوازه ﺑﺎﻻ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﻧﮕﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، ﺻﺮﻓﺎً ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﮐﻪ اوﻻ: ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف، ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﮔﺮوه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﮔﺮو ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنی ﻣﯽ داﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺧﻼ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ادامه...

مشخصات کتاب مدیریت منابع انسانی

نظرات کاربران درباره کتاب مدیریت منابع انسانی