فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب کدگذاری تصحیح خطا – جلد اول (نسخه PDF)

کتاب کدگذاری تصحیح خطا – جلد اول (نسخه PDF)
الگوریتم‌ها و روش‌های ریاضی

نسخه الکترونیک کتاب کدگذاری تصحیح خطا – جلد اول (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۷,۱۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب کدگذاری تصحیح خطا – جلد اول (نسخه PDF)

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ارائه ﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ از ﻛﺪﮔﺬاری ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺪﻫﺎی ﻛﻼﺳﻴﻚ بلوکی و مبتنی ﺑﺮ ﺗﺮﻟﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎب، ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رخ داده در ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ کدگشایی ﺗﻜﺮاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺪﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮ و ﻛﺪﻫﺎی LDPC آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد.روش ارائه مطالب ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن(ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درک ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻛﺪﮔﺬاری ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎ دارﻧﺪ) و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن(ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺶ زمینه ﻛﺎﻓﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻬﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ) ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.در حقیقت، جنبه‌های اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ و عملی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ شکلی دﻗﻴﻖ و انگیزشی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻳﻚ پایه ریاضی ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب کدگذاری تصحیح خطا – جلد اول (نسخه PDF)