فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مهارت‌های ارتباطی

کتاب مهارت‌های ارتباطی
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مهارت‌های ارتباطی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۹۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مهارت‌های ارتباطی

رواﺑﻂ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، در ﮐﻮﺗﺎ هﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺷما را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺑﺎزوﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽﺗﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﻪﻫﻤﺮاه را هﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎده‌ی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره‌ی ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ از ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل. • ﮔﻮش دﻫﯿﺪ، ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ـ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮب ﮔﻮش دادن و ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ، رواﺑﻄﺘﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. • ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ ـ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻌﺼﺐ و ﭘﯿﺶداوری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب مهارت‌های ارتباطی