فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حل وفصل اختلافات در محیط کار

کتاب حل وفصل اختلافات در محیط کار
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب حل وفصل اختلافات در محیط کار به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۸۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب حل وفصل اختلافات در محیط کار

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮﭘﺎ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻓﻮرﭼﻮن ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﮐﺘﺎب ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرFor Dummies ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻻزم دارﯾﺪ، در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روشﻫﺎ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ای ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‌اﻧﺪ. • ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ــ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﺎری را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ــ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺑﺤﺚ درﺑﺎره‌ی اﺧﺘﻼﻓﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب حل وفصل اختلافات در محیط کار