فیدیبو نماینده قانونی انتشارات مدرسه و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اضطراب ریاضی و راه‌های غلبه بر آن (نسخه PDF)

کتاب اضطراب ریاضی و راه‌های غلبه بر آن (نسخه PDF)
آنچه معلمان باید بدانند

نسخه الکترونیک کتاب اضطراب ریاضی و راه‌های غلبه بر آن (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اضطراب ریاضی و راه‌های غلبه بر آن (نسخه PDF)

ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ در درس ریاضی داشته‌اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮخی از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 50 درﺻﺪ از دانش‌آﻣﻮزان اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﺑﻮده و از درس رﻳﺎضی ﻟﺬت نمی ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ می‌ﺗﻮاﻧﺪ فرصت‌ﻫﺎی تحصیلی آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد و آﻳﻨﺪۀ ﺣﺮﻓﻪ ای‌ﺸﺎن را بهﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهد. ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "اﺿﻄﺮاب رﻳﺎضی و راه ﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ آن ﺑﺮ: آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ بدانند" ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد می اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ شود.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب اضطراب ریاضی و راه‌های غلبه بر آن (نسخه PDF)