فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب بازاریابی

کتاب بازاریابی
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب بازاریابی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۲,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب بازاریابی

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﺧﻮد در ﺣﻮزه ی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘماﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﻫﻤﻪی آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ. • ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ - ﻣﺸﺘﺮﯾﺎ نﺗﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ. • در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ - درﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، رﻗﺒﺎ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﺨﯿﻼت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽﺗﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب بازاریابی