فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب گفت و گو در سفر به زبان انگلیسی

کتاب گفت و گو در سفر به زبان انگلیسی
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب گفت و گو در سفر به زبان انگلیسی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب گفت و گو در سفر به زبان انگلیسی

ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ For Dummies راﻫﻨماﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷما را در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪﮐﻤﮏ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷما از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺮونﻣﺮزی دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. *از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ - اﺻﻮل، ﻣﺮاﺣﻞ و اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺪام‌اﻧﺪ. *واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی - ﮐﻠمات و ﻋﺒﺎرات ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ درﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ. * ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﯿﺮات - ﭼﮕﻮﻧﻪ ازاﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب گفت و گو در سفر به زبان انگلیسی

کلا کتاباش جالبه سبک خاص خودشو داره👍🏾
در 1 ماه پیش توسط Mb