فیدیبو نماینده قانونی رهی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب هنر دوبلاژ

کتاب هنر دوبلاژ
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب هنر دوبلاژ به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۵۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب هنر دوبلاژ

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو دﺳﺘﺎورد ﺗﻼش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮﮐﺎر و اﺳﺘﺎد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﻰ و اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ اﺣﺎﻃﻪ ﻓﺮاوان دارد. او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻧﭽﻪ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﺑﺨﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﻰ و دوﺑﻼژ از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ را ﺑﻰدرﯾﻎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. روش ﻧﮕﺎرش وی آﻣﻮزش روان، ﺑﺪون ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﻋﺸﻖ وی ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻨﺮآﻣﻮزان دوﺑﻼژ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺗﺌﺎﺗﺮ، آواز، ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﻰ آﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ واژﮔﺎن را ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی درﮐﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻦ ﺑﯿﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ادﺑﯿﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮ هی داﻣﻨﻪ واژﮔﺎﻧﻰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﯾﺶﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻦ دوﺑﻠﻪ و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ادامه...
  • ناشر رهی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 5.48 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب هنر دوبلاژ