پیش فروش کتاب صوتی هنر شفاف اندیشیدن
Loading

چند لحظه ...
کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی

کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

درباره کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﺻﻮل ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدن اﺑﺰار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﻗﻮﻣﯽ، اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺪرﯾﺲ در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ادامه...

مشخصات کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی

نظرات کاربران درباره کتاب کارتوگرافی و نقشه‌سازی

قیمتش زیاده😒
در ۱ سال پیش توسط زهره موسوی ( | )