فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب کارآفرینی

کتاب کارآفرینی
نسخه PDF، دیدگاه فرایندی

نسخه الکترونیک کتاب کارآفرینی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۷,۲۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب کارآفرینی

ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎنی اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎنی آﻣﻮزش ﻛﺎرآﻓﺮینی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻓﺮینی، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮآوری و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻣﺮوزه آﻣﻮزش ﻛﺎرآﻓﺮینی در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اصلی ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ۲۰۰۴در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﻴﺶ از ۲۲۰۰دوره آموزش کارآفرینی در بیش ۱۶۰۰ دانشکده در دانشگاه‌های معتبر مانند دانشگاه ﻫﺎروارد، MIT و استنفورد، با تعداد بیش از ۲۷۷ عضو هیات علمی، بیش از ۴۴ مجله علمی – تخصصی و بیش از ۱۰۰ مرکز کارآفرینی، ارائه شده است.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب کارآفرینی