0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
استاندارهای تجارت الکترونیکی

معرفی، خرید و دانلود کتاب استاندارهای تجارت الکترونیکی

درباره استاندارهای تجارت الکترونیکی
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎری ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑـﺪون اﯾﺠـﺎد اﯾـﻦ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎری، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻣﺮی ﻧﺎﻗﺺ و دور از ذﻫـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ، اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و زﺑﺎن آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓـﺮادی ﮐـﻪ دارای ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ باشد.

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
17.۶۳ مگابایت
تعداد صفحات
260 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۸:۴۰:۰۰
نویسندهمحمدرحیم اسفیدانی
ناشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۰۴
قیمت ارزی
6 دلار
قیمت چاپی
72,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۱۷.۶۳ مگابایت
۲۶۰ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
46,800
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
استاندارهای تجارت الکترونیکی
استاندارهای تجارت الکترونیکی
محمدرحیم اسفیدانی
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
0
(بدون نظر)
46,800
تومان