فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب دولت حق بنیاد

کتاب دولت حق بنیاد
بایسته‌های حقوقی و فراحقوقی-دفتر سوم

نسخه الکترونیک کتاب دولت حق بنیاد به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب دولت حق بنیاد

در دفتر حاضر، ابتدائاً در فصل نخست؛ در مقام تبیین "اقتضائات و الزامات حقوقی" ناظر بر تعبیه چنین بافتی از نهاد دولت در سطح کشور، نسبت به آسیب‌شناسی الزامات و ضروریات حقوقی فراروی تکوین "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ‌ایرانی مبادرت‌ورزیده خواهد شد و متعاقب آن در فصل دوم؛ "اقتضائات و الزامات فراحقوقی"تاثیرگذار بر روند مزبور نیز مطمح‌نظر قرار خواهند گرفت.
باری؛ بررسی تفصیلی اقتضائات حقوقی و فراحقوقی پیش‌روی تکوین "دولت حق‌بنیاد" در جامعه ‌ایرانی، این واقعیت را آشکار می‌سازد که سنگ‌بنای زیرین و نقطه‌ثقل این مهم را می‌بایست در وضعیت تعبیه نظام حقوقی مدرن از یک‌سو و نیز خصائل پنداری و خصائص رفتاری مردمان ایران‌زمین از سوی دیگر جستجو نمود.

ادامه...
  • ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 4.99 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۹۸ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب دولت حق بنیاد

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

دولت حق بنیاد

دفتر سوم: بایسته های حقوقی و فراحقوقی

مهدی بالوی، مهناز بیات کمیتکی

حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ استآغاز سخن

همان گونه که در دفتر نخست از مجلد حاضر، در مقام تبیین ماهیت و چیستی نهاد دولت ملی به تفصیل بیان گردید، دولت؛ به مثابه یکی از مفاهیم اساساً مناقشه آمیز و مورد تنازع که دربردارنده مشکلاتی متکثر در معنا و متضمن چالش هائی متعدد در مفهوم و کاربرد می باشد، به شمار می آید. علاوه بر این، غموض و اغلاق تئوری های مطروحه در باب دولت مدرن سبب گردیده تا عده ای از پژوهش گران حوزه اندیشه سیاسی بر این باور پافشاری نمایند که "نخستین چیزی که درباره دولت مدرن به معنای مطلق کلمه باید گفت، این است که(اساساً) چنین دولتی وجود ندارد و هرگز(هم) وجود نداشته است و تنها از نظر تاریخی، شمار بسیاری از(حکومت های) مدرن با نظام های حقوقی بسیار گونه گون، وجود داشته اند."(۱)
ارائه تئوری "دولت حق بنیاد"(۲) به عنوان قابل اتکا ترین، جامع ترین و مانع ترین قرائت و برداشت از اندیشه دولت، متضمن این معناست که فیمابین نهاد دولت و نظام حقوقی مدرن و نیز میان نظام حقوقی مدرن و ضرورت تحفیظ و تضمین حقوق آحاد انسان ها، کنش گری متقابلی وجود دارد. بر این بنیان، بدون در اختیارداشتن ساختارها، هنجارها و نهادهای حقوقی لازم به منظور تامین حقوق و آزادی های فردی، هرگز نمی توان به تکوین نهاد دولت ملی امیدورا بود. به دیگر سخن، ظهور و پیدایش دولت ملی در وهله نخست و بیش از هر چیز دیگری، مرهون وجود یک نظام حقوقی مدرن، همراه با سازوکارهائی بایسته جهت پاسداشت و نگاه بانی از وجوه گونه گون حق های بشری است.(۳)
مع الوصف، توجه به این مساله بنیادین نیز واجد اهمیتی شایان است که اساساً دانش حقوق به طور عام و حوزه مطالعاتی حقوق بشر به طور خاص، به صورت علی حده و بدون کنش گری متقابل با سائر فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اداری و... موثر بر روند شکل گیری دولت مدرن، هیچ گاه نمی تواند گذار به مدرنیته را عملیاتی نماید. چه اینکه به تعبیر دیوید هلد:(۴) «هیچ گونه تبیین تک علتی وجود ندارد که پیدایش دولت مدرن را به طور کامل(و به نحو همه جانبه ای) توضیح دهد.»(۵)
بنا علی هذا، همان گونه که تبیین چیستی و ماهیت دولت ملی مستلزم نگاهی همه جانبه و فراگیر به مجموعه ای از عوامل، پارامترها و مولفه های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی، انتظامی، امنیتی و... می باشد، به طریق اولی درک بایسته اقتضائات، الزامات و ضروریات فراروی پدیداری، تحول و تطور این پدیده تکاملی و تجدیدشونده نیز، مستلزم بررسی و ارزیابی چندبعدی این مفهوم و نه صرفاً نگرشی تک ساحتی، تک بعدی و تک منظری به آن خواهد بود.
بر این اساس، در دفتر حاضر، ابتدائاً در فصل نخست؛ در مقام تبیین "اقتضائات و الزامات حقوقی"(۶) ناظر بر تعبیه چنین بافتی از نهاد دولت در سطح کشور، نسبت به آسیب شناسی الزامات و ضروریات حقوقی فراروی تکوین "دولت حق بنیاد" در جامعه ایرانی مبادرت ورزیده خواهد شد و متعاقب آن در فصل دوم؛ "اقتضائات و الزامات فراحقوقی"(۷) تاثیرگذار بر روند مزبور نیز مطمح نظر قرار خواهند گرفت.
باری؛ بررسی تفصیلی اقتضائات حقوقی و فراحقوقی پیش روی تکوین "دولت حق بنیاد" در جامعه ایرانی، این واقعیت را آشکار می سازد که سنگ بنای زیرین و نقطه ثقل این مهم را می بایست در وضعیت تعبیه نظام حقوقی مدرن از یک سو و نیز خصائل پنداری و خصائص رفتاری مردمان ایران زمین از سوی دیگر جستجو نمود.

نظرات کاربران درباره کتاب دولت حق بنیاد