فیدیبو نماینده قانونی نشر علم عمران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب محاسبات پروژه‌های ساختمانی بتنی با استفاده از ETABS و SAFE

کتاب محاسبات پروژه‌های ساختمانی بتنی با استفاده از ETABS و SAFE
نسخه PDF

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۶,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب محاسبات پروژه‌های ساختمانی بتنی با استفاده از ETABS و SAFE

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسی ﺳﺎزه در دﻫﻪ‌های اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ‌ﮔﻴﺮی در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاحی ﺳﺎزهﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاحی ﺳﺎزهﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺣﺠﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ راﺣتی اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزه میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎزه ای را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧمیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳک ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴتی ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه را ﺟﺬاب میﻛﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻧﺒﻮه ﺧﺮوجی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳک ﻣﻬﻨﺪس آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد. در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪسیﺳﺎزه در ﻛﺸﻮر راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ طﺮاح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ CSI ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ وﻳﮋه‌ای ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎزه ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. دو ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﻣﺸﻬﻮر اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ETABS و SAFE ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎزه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاحی سازهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاحی اﺳﻜﻠﺖ، دال و پی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران

سلام. مشکل در اعداد و ارقام، بسیار زیاد وجود دارد.
در 12 ماه پیش توسط reza mahmoodi
سلام طراحی با نرم افزار رو هم در کتاب با عکس اموزش میده یا خیر؟
در 12 ماه پیش توسط sae...zad
سلام پروژه اول بشدت گیج کننده هست. چونکه پلان طبقات متعلق به یک پروژه دیگه هستش. و باقی محاسبات متعلق به پروژه دیگه. خیلی اشتباه ارقام و اعداد داره. اصلا توصیه نمیکنم خریداری بکنید. مخصوصا برای کسایی که تازه قدم گذاشتن توی این مسیر.
در 10 ماه پیش توسط مرتضى ركابى
لطفا نسخه با کیفیت بالاتر رو آپلود کنید. در این نسخه تصاویر آموزشی به هیچ عنوان قابلیت خواندن ندارند و بسیار کم کیفیت هستند.
در 10 ماه پیش توسط meh...ndi