دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف salam این کتاب را در اولین خریدتان با «۹۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب مجموعه سوالات فلسفه

کتاب مجموعه سوالات فلسفه
نسخه PDF، قسمت دوم – فلسفه

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه سوالات فلسفه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب مجموعه سوالات فلسفه

ﺳﻮاﻻت ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن، ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود، ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺮدﮔﯽ، اﯾﺠﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن، اﺣﻀﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در 5 ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ: ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻨّﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ادامه...

مشخصات کتاب مجموعه سوالات فلسفه

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه سوالات فلسفه