فیدیبو نماینده قانونی انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی، آزﻣﻮن، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﮐﺘﺎب، ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو اﻣﺪادی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻫﺪف و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ: - ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮ الﻫﺎی ﮐﺘﺎب آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. - ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺗﮑﺮار ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ادامه...
  • ناشر انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 48.51 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۴۷ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب آموزش فیزیک (۲ ) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

عالیهههههه
در 10 ماه پیش توسط محمدرضا دری نژاد
کاش کتاب تجربی پیش دانشگاهی رو هم بیارید داخل سایت
در 2 ماه پیش توسط
با سلام. کتابی منسجم و خوب است که به ویژه برای آغاز یادگیری مفهومی فیزیک، مفید فایده است. از زحمات مولف سپاسگزارم.
در 1 سال پیش توسط myf...oks