دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف salam این کتاب را در اولین خریدتان با «۹۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب صوتی موفقیت کوانتومی کتاب صوتی

کتاب صوتی موفقیت کوانتومی

نسخه الکترونیک کتاب صوتی موفقیت کوانتومی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

نسخه نمونه کتاب صوتی موفقیت کوانتومی را رایگان بشنوید

درباره کتاب صوتی موفقیت کوانتومی

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی، ﺑﯿﻨﺶ دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮروی ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺪاع ﮐﺮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧـﺮژی دروﻧﯽاش ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای درﺧﺸﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽاش رخ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻦ واژه ﮐﻮاﻧﺘﻮم را از اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ آﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸـﺘﯿﻦ در اواﺳـﻂ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻢ، زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎزﺗﺎب اﻧـﺮژی ﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد رخ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﻤﭽـﻮن درﺧﺸﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. وﻗﺘـﯽ اﯾـﻦ اﻧﺮژی در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر رخ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﯾﺎ درک ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﺼﺎﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در اداره ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ، زﯾﺮا در ﺳﺮاﺳﺮ اﺑﻌـﺎد زﻧـﺪﮔﯽ ﺟـﺎری ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه آﺷﻔﺘﮕﯽﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺮف اﺳﺖ.

ادامه...

مشخصات کتاب صوتی موفقیت کوانتومی

نظرات کاربران درباره کتاب صوتی موفقیت کوانتومی

افتضاح.
در ۶ ماه پیش توسط 936...131 ( | )