0
ژرفا - Zharfa

ژرفا - Zharfa

Unknown
فارسی
ژرفا صدایی است از ژرفای اقیانوس ها. ما در ژرفا سعی میکنیم توجه شما رو به طبیعت خصوصا دریاها و اقیانوسها جلب کنیم. همچنین ما شما رو تشویق می کنیم به ژرف اندیشیدن و انتخاب سبک زندگی پایدار. سبکی که نتیجش حفظ طبیعت و زیباییهاشهآدرس سایت ژرفا:https://zharfapodcast.com/حامی ژرفا باش:https://hamibash.com/zharfapodcast.com

26 اپیزود

26 اپیزود

فصل 3

شماره بیست و پنجم - زمستان آتشفشانی
شماره بیست و پنجم - زمستان آتشفشانی
73848:00:00
26 فروردین 1402
26

فصل 2

شماره ویژه - زن
شماره ویژه - زن
36840:00:00
26 آبان 1401
25
شماره بیست و سوم - نامیرایی
شماره بیست و سوم - نامیرایی
67680:00:00
02 شهریور 1401
24
شماره بیست و دوم - دور دنیا با داروین
شماره بیست و دوم - دور دنیا با داروین
91392:00:00
26 اسفند 1400
23
شماره بیست و یکم - مدفون در یخ
شماره بیست و یکم - مدفون در یخ
92040:00:00
23 دی 1400
22
شماره بیستم - سوپ باستانی
شماره بیستم - سوپ باستانی
59328:00:00
07 شهریور 1400
21
شماره نوزدهم - چگونه گورخر راه راه شد
شماره نوزدهم - چگونه گورخر راه راه شد
80592:00:00
28 اسفند 1399
20
شماره هجدهم - انقراض زدایی
شماره هجدهم - انقراض زدایی
74760:00:00
23 بهمن 1399
19
شماره هفدهم - هامفری نهنگ گوژپشت
شماره هفدهم - هامفری نهنگ گوژپشت
81792:00:00
18 دی 1399
18
شماره شانزدهم - به نام �علم
شماره شانزدهم - به نام علم
102936:00:00
26 آبان 1399
17
شماره پانزدهم - گونه پرستی
شماره پانزدهم - گونه پرستی
95496:00:00
19 مرداد 1399
16

فصل 1

قسمت چهاردهم - ششمین رویداد انقراض جمعی
قسمت چهاردهم - ششمین رویداد انقراض جمعی
70224:00:00
18 خرداد 1399
15