0
جهانی که ما می سازیم

جهانی که ما می سازیم

سید صالح فتوحی
فارسی
جهانی که ما می سازیم مقاله علمی و اجتماعی کوتاه نوشته سید صالح فتوحی می باشد که درباره جایگاه انسان در جهان، قدرت اراده و تفکر انسان ها در انجام کارهای بزرگ مطالب ارزنده ای را بیان می کند گوینده: سیده مریم حسینی

1 اپیزود

1 اپیزود

جهانی که ما می سازیم
جهانی که ما می سازیم
00:05:14
04 فروردین 1400
1