0
پادکست جنایی مختومه

پادکست جنایی مختومه

Kamyar Haghshenas
فارسی
مختومه ، داستان کارگاه غیر رسمی ، پلیس سابق ، و چالش های او در حل پرونده های مختلف.این پادکست برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

32 اپیزود

32 اپیزود

فصل 3

اپیزود سوم - خیابان بارو
اپیزود سوم - خیابان بارو
00:32:41
17 فروردین 1402
32
اپیزود دوم - جری برادفیلد
اپیزود دوم - جری برادفیلد
22224:00:00
27 تیر 1401
31
اپیزود آغازین - پورتیا کار
اپیزود آغازین - پورتیا کار
42624:00:00
21 دی 1400
30
اپیزود صفر - فصل سوم
اپیزود صفر - فصل سوم
7872:00:00
21 دی 1400
29

فصل 2

اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن
اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن
50664:00:00
20 اردیبهشت 1400
28
اپیزود دوازدهم - گوزک
اپیزود دوازدهم - گوزک
62760:00:00
03 فروردین 1400
27
اپیزود یازدهم - لوندگرن
اپیزود یازدهم - لوندگرن
61224:00:00
04 بهمن 1399
26
اپیزود دهم - استیسی پرگر
اپیزود دهم - استیسی پرگر
41520:00:00
05 دی 1399
25
اپیزود نهم - عذاب وجدان
اپیزود نهم - عذاب وجدان
43248:00:00
27 آذر 1399
24
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
55488:00:00
10 آذر 1399
23
اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی
اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی
40752:00:00
01 آذر 1399
22
اپیزود ششم - اولتیماتوم
اپیزود ششم - اولتیماتوم
29112:00:00
01 آذر 1399
21