0
پادکست بوم

پادکست بوم

Mehdi Abbasi
فارسی
پادکست فارسی تاریخ فلسفه Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

45 اپیزود

45 اپیزود

قسمت چهل و پنجم - پراگماتیسم (پیرس، جیمز، دیوئی)
قسمت چهل و پنجم - پراگماتیسم (پیرس، جیمز، دیوئی)
00:23:25
29 مرداد 1401
45
قسمت چهل و چهارم - آگوست کنت
قسمت چهل و چهارم - آگوست کنت
00:20:52
25 خرداد 1401
44
قسمت چهل و سوم - فایده‌جویان (بنتام و میل)
قسمت چهل و سوم - فایده‌جویان (بنتام و میل)
00:30:06
07 اردیبهشت 1401
43
قسمت چهل و دوم - نیچه
قسمت چهل و دوم - نیچه
00:48:22
17 اسفند 1400
42
قسمت چهل و یکم - کیرکگور
قسمت چهل و یکم - کیرکگور
00:30:04
11 بهمن 1400
41
قسمت چهلم - مارکس
قسمت چهلم - مارکس
00:33:34
09 دی 1400
40
قسمت سی و نهم - شوپنهاور
قسمت سی و نهم - شوپنهاور
00:36:38
04 آذر 1400
39
قسمت سی و هشتم - هگل
قسمت سی و هشتم - هگل
00:25:59
13 مهر 1400
38
قسمت سی و هفتم -شلینگ
قسمت سی و هفتم -شلینگ
09:16:00
20 شهریور 1400
37
قسمت سی و ششم - فیشته
قسمت سی و ششم - فیشته
00:19:32
20 مرداد 1400
36
قسمت سی و پنجم - کانت
قسمت سی و پنجم - کانت
00:17:51
19 تیر 1400
35
قسمت سی و چهارم - روسو
قسمت سی و چهارم - روسو
00:13:41
16 اردیبهشت 1400
34