0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
روایت پژوهی

معرفی، خرید و دانلود کتاب روایت پژوهی

راهنمای عمل، ویژه ی استادان، معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش روایی

نویسنده:
پوران خروشی
درباره روایت پژوهی
تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، آرمان هر نظام آموزشی است. یک نظام آموزشی کارآمد، با پرورش نیروی انسانی اثربخش موجب ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می‌شود. برای پرورش افراد اثربخش نیز، نظام آموزشی و پرورشی خودکارآمدی لازم است که بتواند با به کارگیری درست اجزا و عناصر برنامه‌ی درسی؛ اعم از مواد درسی، دانش‌آموز، وسایل آموزشی، فضا و...، اهداف مورد نظر در آن را محقق کند. در این میان نظام تربیت معلم، نقش محوری را در تربیت دانشجو معلمان جهت آماده‌سازی آنان برای این رسالت خطیر بر عهده دارد. یکی از چالش‌هایی که مؤسسات و دانشگاه‌ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﻣﺮوزه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ می‌تواند ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ / آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ‌ای، داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺠﺮﺑﻪ را به‌دﺳﺖ آورﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻏﻮﻃﻪ‌ورﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. از آن‌جا ﮐﻪ، رواﯾﺖ‌ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺄﻣﻼت داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻼس درس اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﻟﺬا آﻣﻮزش «ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز توسعه‌ی حرفه‌ی معلمی، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮمعلمان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ی ‌رواﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺳﻬﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ‌دﯾﮕﺮان در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

شناسنامه

فرمت محتوا
epub
حجم
1.۵۰ مگابایت
تعداد صفحات
128 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۴:۱۶:۰۰
نویسندهپوران خروشی
ناشرنشر نوشته
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
قیمت ارزی
3 دلار
قیمت چاپی
18,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
epub
۱.۵۰ مگابایت
۱۲۸ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
4.8
از 5
براساس رأی 6 مخاطب
5
ستاره
83 ٪
4
ستاره
16 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
0 ٪
4 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
5

این کتاب برای فراگیری نگارش یادداشت های مربوط به کارورزی دانشجو معلمان مناسب است.

4

کتاب خوبی برای دانشجو معلمان و معلمان

5

کتابی است لذت خواندن را به تو میدهد

5

نکات خوبی داشت

4.6
(7)
10,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
روایت پژوهی
روایت پژوهی
راهنمای عمل، ویژه ی استادان، معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش روایی
نشر نوشته
4.6
(7)
10,000
تومان