دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۳۰٪ تخفیف» بخرید!
کتاب آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی فیدی‌پلاس

کتاب آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره کتاب آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی

ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ، اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠ ﻮم دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻋﻮض، ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات وی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ از ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ: در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎ وﺗﯽ از ﻣﺎده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻈﺮی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﭙﺮدازد، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم آﻟﺒﺮت ﯾﻨﺸﺘﯿﻦ. ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ادراک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ و درﭘﯽ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم از ﺳﻮی اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺷﺪ (ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ). در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات، ﭘﺎره ای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﻧﺠﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ای ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ادامه...

مشخصات کتاب آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی

 • ناشر نشر رمز
 • قیمت نسخه چاپی قیمت نسخه چاپی ۷۸,۲۰۰ تومان
 • تاریخ نشر ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
 • زبان فارسی
 • حجم فایل 31.43 مگابایت
 • تعداد صفحات ۳۹۲ صفحه
 • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی

???????????????????????????
در ۳ سال پیش توسط 090...544 ( | )
عالی بود مرسی❤️❤️
در ۲ سال پیش توسط 935...935 ( | )
عالی
در ۲ سال پیش توسط hamid ghasemi ( | )
عالی
در ۳ سال پیش توسط iman Moh ( | )
ترجمه عالی، یه کتاب خوب در مورد همه چیز نجوم، توصیه می‌کنم حتما بخونید
در ۲ سال پیش توسط مسعود عزیزی ( | )
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • بعدی ›
 • آخرین ››