دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
کتاب آموزش کاربردی AutoCAD Electrical

کتاب آموزش کاربردی AutoCAD Electrical
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب آموزش کاربردی AutoCAD Electrical به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

با کد تخفیف salam این کتاب را در اولین خریدتان با «۹۰٪ تخفیف» بخرید!

درباره کتاب آموزش کاربردی AutoCAD Electrical

ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﮐﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل، ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺧﺎﻧﻮاده Autodesk ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮﻗﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. Autodesk Electrical ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ وﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﻄﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺗﻮﮐﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﺑﻬﺮه وری از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت Autodesk AutoCAD ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ از اﻣﮑﺎﻧﺎت CAD اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای عظیم از نشانه ها و ابزارهایی برای خودکار سازی مراحل طراحی الکتریکی می‌باشد.

ادامه...

مشخصات کتاب آموزش کاربردی AutoCAD Electrical

نظرات کاربران درباره کتاب آموزش کاربردی AutoCAD Electrical