فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مد

کتاب مد
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مد به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۵,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب مد

ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ و مرجع مد For Dummies ﺗمام اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره‌ی روش ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ راﻫﻨمای ﺗمام رﻧﮕﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﭗ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﺒﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺷما ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺪ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. • مد، ﺳﺒﮏ و ﺷما ﺳﺒﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﭗ ﺑﺪﻧﯽﺗﺎن اﺳﺖ. • ﭘﺮﮐﺮدن ﮐﻤﺪ ﺑﺪون ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ی ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه‌ی ﺧﺮﯾﺪﮐﺮدن، ﮐﻤﺪ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺧﺎﻟﯽﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽﺗﺎن از ﻟﺒﺎ سﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺷﯿﮏ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب مد