فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب دیابت

کتاب دیابت
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب دیابت به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲,۷۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب دیابت

ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮی ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔ ﯽﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨما، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺷما را از ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ رو شﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﯿماری آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿماری دﯾﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿماری در ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﻓﺮدی دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ. • اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ درﻣﺎﻧﯽ-ﻫﻢ ﺑﺎ رو شﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﻣ ﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻢ درﺑﺎر هی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ. • ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع اول و دوم- از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺗﺤﺮک ﺟﺴماﻧﯽ و ورزش ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻬﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧماﻧﯿﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب دیابت