فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اینشتین

کتاب اینشتین
دامیز - نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب اینشتین به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۹,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اینشتین

ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ؟ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻟﺐ و آﺳﺎن ﯾﺎب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت او ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر او را ﺷﮑﻞ داده و زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‌ﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. • ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ درﺑﺎر هی ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻮر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ در درک ﻣﺎ از ﻧﻮر اﻧﻘﻼب اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. • اﯾﺪه ی ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺳﯿﺎ هﭼﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. • ﭼﺮا اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﻪی اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب اینشتین