فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

کتاب اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرسی در ﺣﻮزه اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدفی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ که ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه است. اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدفی در اﻧﻮاع ﻣﺪﻟﺴﺎزی های ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر، اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﺋﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ‌گیرد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ را در ﺣﻮزه اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﺮ دارد، و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ دارای ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺘﻦ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻦ درﺳﻲ و ﻳﺎ ﻛﻤﻚ درﺳﻲ ﺑﺮای دروس مختلف از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺗﺌﻮری ﺻﻒ، ﻣﺪل ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

مفید بود، بعضی مباحث توضیحاتش خیلی مختصر بود
در 2 ماه پیش توسط mkh...roo