0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

معرفی، خرید و دانلود کتاب اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

درباره اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرسی در ﺣﻮزه اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدفی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ که ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه است. اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدفی در اﻧﻮاع ﻣﺪﻟﺴﺎزی های ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر، اﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﺋﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ‌گیرد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ را در ﺣﻮزه اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﺮ دارد، و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ دارای ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺘﻦ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻦ درﺳﻲ و ﻳﺎ ﻛﻤﻚ درﺳﻲ ﺑﺮای دروس مختلف از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﺗﺌﻮری ﺻﻒ، ﻣﺪل ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
1.۸۹ مگابایت
تعداد صفحات
208 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۶:۵۶:۰۰
نویسندهعبدالله آقائی
نویسنده دومالهام شادکام
ناشردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
قیمت ارزی
3 دلار
قیمت چاپی
10,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۱.۸۹ مگابایت
۲۰۸ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
دیگران نقد کردند
5
از 5
براساس رأی 1 مخاطب
5
ستاره
100 ٪
4
ستاره
0 ٪
3
ستاره
0 ٪
2
ستاره
0 ٪
1
ستاره
0 ٪
1 نفر این اثر را نقد کرده‌اند.
5

مفید بود، بعضی مباحث توضیحاتش خیلی مختصر بود

5
(1)
6,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
عبدالله آقائی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
5
(1)
6,000
تومان