فیدیبو نماینده قانونی نشر طراح و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها

کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها

ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎی ﮔﺎزی در ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ ی ﻣﺘﻨﻮعی، از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺖ و ﻣﺤﺮﻛﻬﺎی ﻣﻜﺎنیکی ﺳﺎده (ﺑﺮ روی ﺧﺸﻜﻲ، درﻳﺎ و ﻳﺎ ﻫﻮا) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻴﺰرﻫﺎی ﮔﺎزی ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﺑﺎد ﻓﻮق ﺻﻮت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺳﺎدگی ﻛﺎر، ﻓﺮض ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮایی و ﻳﺎ زمینی(خشکی ﻳﺎ درﻳﺎ) میﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی ﻫﻮایی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺟﺖ، ﺗﻮرﺑﻮ ﺟﺖ، ﺗﻮرﺑﻮ ﻓﻦ و ﻳﺎ ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﺮوپ میﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎی زمینی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی ﻣﺤﺮک ﻣﻜﺎنیکی میﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎی ﮔﺎزی، ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﮔﺎز ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎزﻫﺎی داغ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ در ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﺴﻂ میﺷﻮد ﺗﺎ روی ﺷﻔﺖ ﺗﻮان اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد، و ﻳﺎ در ﻳک ﻧﺎزل ﻣﻨﺒﺴﻂ میﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﺑﺮخی ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﮔﺎزی، ﮔﺎزﻫﺎی داغ ﺧﻮد را در ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺖ (ﻳﺎ ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ) میﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎ ی ﮔﺎزی بخشی از ﮔﺎزﻫﺎی داغ ﺧﻮد را در ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ میﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری تولید نمایند و مابقی گازها را نیز در یک توربین منبسط می‌کنند تا یک فن را به حرکت درآورند؛ به این واحدها توربوفن می‌گویند.

ادامه...
  • ناشر نشر طراح
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 10.2 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۷۶ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب توربینهای گاز، اصول و کاربردها